Menue

Paino ABC

1. Mikä on suurin teknisesti sallittu kokonaismassa?

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Mikä on massa ajokelpoisessa tilassa?

"Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;

- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;

- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;

- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;

- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona."

3. Mikä on valmistajan ilmoittama lisävarusteiden massa?


Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus on [merkin] pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethlefs toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten.

4. Mikä on matkustajien massa?

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Mikä on vähimmäishyötykuorma ja miten se lasketaan?

"EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: 10 * (n + L).

jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä. Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg."

6. Miten lisävarusteiden ja -pakettien lisäpaino otetaan huomioon?

"5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino... ... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa."

7. Miten Vario Seat -istuin huomioidaan laskelmissa?

Vario-istuin on vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka, joka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.

8. Mistä ehdot ovat peräisin ja mikä on tietojen oikeusperusta?

Jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla ja läpinäkyvästi antaa sinulle tietoa painokysymyksistä myyntiasiakirjoissamme (tulostettuna ja digitaalisesti), käytämme lainsäädännössä mainittuja käsitteitä. Ne on määritelty 6.7.2022 lähtien etenkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/535 (aiemmin: asetus (EU) nro 1230/2012). Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 on saatavilla eri EU-kielillä osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Mikä on ajoneuvon todellinen massa?

Ajokelpoisen ajoneuvon massaa (ks. kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä ajoneuvon todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokelpoiseen massaan – todellisen massan osana – liittyy lain sallima ± 5 % toleranssi (ks. myös nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

10. Mitä apukeinoja on saatavilla, jos tuotantolinjan lopussa oleva todellinen sallittu kuormitus jää poikkeustapauksessa alle vähimmäishyötykuorman?

Jos poikkeustapauksissa ajoneuvosi punnitus tuotantolinjan lopussa osoittaa, että todellinen mahdollinen sallittu kuormitus alittaa vähimmäishyötykuorman ajokelpoisen massan sallitun massapoikkeaman vuoksi, tarkistamme yhdessä sinun ja jälleenmyyjäsi kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö esimerkiksi vähentää ajoneuvon kuormaa tai istumapaikkojen määrää tai poistaa erikoisvarusteita.

11. Miksi minulle kerrotaan ajoneuvon todellinen punnittu massa ostohetkellä? Mitä merkitystä sillä on minulle?

"Jotta voisimme olla mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia ajoneuvojemme painojen suhteen, lähetämme jälleenmyyjillemme tilityksen mukana ajoneuvon tuotantolinjan lopussa mitatun punnitustuloksen, eli tiedot ajoneuvon todellisesta punnitusta massasta sekä jäljellä olevasta mahdollisesta kuormitettavuudesta. Heidän on välitettävä viesti sinulle. Jos näin ei ole tehty, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja.

Vaakamme täyttävät kaikki lakisääteiset ja standardien vaatimukset, ja ne huolletaan, testataan ja kalibroidaan säännöllisesti. Pieni toleranssi on kuitenkin teknisesti väistämätön. Lisäksi ajoneuvon paino voi hieman vaihdella sääolosuhteiden ja esimerkiksi kosteuden imeytymisen tai poistumisen vuoksi. Ajoneuvon todellinen paino voi siis poiketa ilmoitetusta todellisesta painosta."

12. Mitä on huomioitava painon alennuksessa jälkikäteen?

"Painon alennuksessa suurin teknisesti sallittu kokonaismassa pienenee ja vaihtoehtoisen alustan vuoksi myös jäljellä oleva sallittu kuormitus pienenee. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan muutoksen vuoksi kuorman vähennykset voivat vaikuttaa sallittuun matkustajamäärään, alustaan ja moottoriversioon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Jos haluat, että ajoneuvosi painoa alennetaan jälkikäteen, voit teettää tämän teknisessä palvelussa. Oman etusi vuoksi suosittelemme, että varmistat aina, että kaikkia lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan myös tässä yhteydessä.

Kuorman lisääminen tai alentaminen voi aiheuttaa muutoksia ajoneuvon uudesta suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta johtuviin lakisääteisiin vaatimuksiin. Tämä koskee erityisesti tieliikennelakeja, tietulleja koskevia säännöksiä sekä verojen ja vakuutusten määräytymistä. Tutustu sen vuoksi ajoneuvon uutta teknisesti sallittua kokonaismassaa koskevaan lainsäädäntöön ja kysy asiasta neuvoa asiaan liittyviltä tahoilta. "

13. Mitä on otettava huomioon, jos ajoneuvoon asennetaan lisävarusteita jälkikäteen/jälleenmyyjä asentaa ne?

Jos päätät jälkiasentaa lisävarusteita ajoneuvoon tai teettää lisävarusteiden jälkiasennuksen jälleenmyyjällä, tarkista sekä lisävarusteiden että ajoneuvosi massa-arvot etukäteen ja varmista, että kaikkia lakisääteisiä massa-arvoja, erityisesti suurinta teknisesti sallittua kokonaismassa ja akselimassaa noudatetaan myös lisävarusteet huomioon ottaen. Huomaa, että lisävarusteiden jälkiasennus vähentää vastaavasti kuormitettavuutta ja vaikuttaa akselimassoihin.